Prezentare

Serviciul Mediere Şcolară

Mediatorul şcolar acţionează ca agent al comunităţii în relaţie cu şcoala, reprezintă comunitatea în şcoală şi şcoala în cadrul comunităţii, conform descrierii ocupaţiei din cadrul standardului ocupaţional oficial. Sarcina principală a mediatorului şcolar este să sprijine participarea tuturor copiilor din comunitate la învăţământul obligatoriu, prin încurajarea implicării părinţilor în educaţia copiilor şi în viaţa şcolii şi prin facilitarea cooperării între familii, comunitate şi şcoală.

În perioada, 2000-2001, prin proiectul educaţional PHARE pentru categorii dezavantajate de elevi, MECT a elaborat şi introdus în cor ( Clasificarea ocupaţiilor din România), cu începere din 2001,funcţia didactică auxiliară de mediator şcolar.Încadrarea actuală în COR funcţiei de mediator şcolar este: Mediator şcolar, Subgrupa majoră 33, Grupa minoră 334, Grupa de bază 3340, Nivel de instruire: 3 ( studii medii sau postliceală)

În jud. Argeş mediatorii şcolari sunt angajaţi ai Centrului de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, centru înfiinţat şi organizat conform Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr.5418/2005 potrivi art.9 ,, servicii de mediere şcolară prin mediatorii şcolari,,- conform ,, art.14 ( 1)Statutul de funcţiuni- posturi didactic- auxiliare: mediatori şcolari, asistent social, secretar, contabil,documentarist,,.Posturile sunt finanţate de Consiliul Judeţean Arges.

Mediatorul şcolar colaborează cu personalul unităţii de învăţământ preuniversitar, cu consiliul părinţilor şi cu alte structuri asociative ale părinţilor recunoscute de către unitatea de învăţământ preuniversitar, cu autoritaţile locale şi judeţene, cu organizaţii non-guvernamentale şi alţi parteneri ai unităţii de învăţământ preuniversitar, care au ca scop creşterea gradului de participare la educaţie şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale oferite de şcoală comunităţii.

Competenţele necesare exercitării profesiei de mediator şcolar sunt:

 • competenţe generale: comunicarea şi rezolvarea de conflicte;

 • competenţe specifice: dezvoltarea parteneriatului şcoală – comunitate, consilierea familiilor/categoriilor sociale dezavantajate privind rolul şi importanţa şcolarizării copiilor, aplicarea practicilor incluzive, depăşirea dificultăţilor emoţionale şi comportamentale ale copiilor cu nevoi speciale, asigurarea respectării drepturilor copilului, promovarea limbii, tradiţiilor şi obiceiurilor comunităţii în şcoală.

Atribuţiile mediatorilor şcolari sunt:

 • ajută la colectarea datelor despre toţi copiii din comunitate de vârsta şcolarizării obligatorii şi la înregistrarea acestor date în documentele puse la dispoziţia conducerii şcolii şi a inspectoratului şcolar;

 • identifică, prin studiul acestor date şi prin contacte regulate cu părinţii şi cu autorităţile locale, probleme referitoare la şcolarizarea copiilor, prevenirea abandonului şcolar şi continuarea studiilor corespunzatoare posibilităţilor şi aptitudinilor copiilor din comunitate, ,, Scoala după şcoală,, A doua sansă,,etc.;

 • contribuie, alături de asistenţii şi lucrătorii sociali şi reprezentanţii autorităţilor locale, prin informare şi medierea comunicării, la asigurarea respectării drepturilor copilului din comunitate, în special a dreptului la educaţie;

 • mediază comunicarea familiilor cu copii în situaţii de risc, cu sistemul de asistenţă socială, în vederea obţinerii drepturilor sociale conform legii, pentru a reduce abandonul şcolar datorită excluziunii sociale;

 • furnizează date necesare recenzării corecte a copiilor inclusiv a celor migraţi;

 • facilitează atragerea copiilor cu dificultăţi de participare în activităţile de educaţie preşcolară;

 • acordă consiliere, îndrumare şi informaţii părinţilor în scopul motivării şi încurajării participării acestora la viaţa şcolii şi a formării competenţelor educaţionale şi de comunicare;

 • angrenează părinţii în educaţia copiilor şi în viaţa şcolii şi sprijină şcoala în desfăşurarea activităţilor extraşcolare cu implicarea părinţilor;

 • oferă informaţii şcolii pentru întocmirea de informări, rapoarte şi documente referitoare la probleme ale copiilor de vârsta şcolară;

 • se informează şi se instruieşte, inclusiv în limba comunităţii respective, cu privire la facilităţile şi oportunităţile educaţionale destinate copiilor şi tinerilor, şi asigură diseminarea acestor informaţii către toţi copiii, tinerii şi părinţii acestora din comunitatea din care face parte;

 • identifică copii şi tinerii din comunitate cu aptitudini pentru continuarea studiilor, în special pentru a deveni cadre didactice şi mediatori în serviciul comunităţii, şi le oferă sprijin şi îndrumare, inclusiv prin medierea interacţiunii acestora cu autorităţile educaţionale;

 • sprijină cadrul didactic-eventual prin intermediere în limba comunităţii respective- în comunicarea cu clasa şi părinţii, pentru facilitarea procesului de învăţământ.

Leave a Reply