Prezentare

Educația este o activitate continuă care urmărește dezvoltarea conștientă și performantă a potențialului individual în functie de cerințele mediului social normat.

Educația specială este o formă de educație adaptată la modul de dezvoltare al copilului (persoanei), sub sau peste limita normalului.

Educația specială pentru persoanele cu deficiență / handicap și a celor cu probleme de adaptare, dezvoltare, învățare, implică un proces de intervenție specifică concretizat în oferirea de servicii de reabilitare/recuperare de natură medicală, psihopedagogică, socioprofesională, precum și programe care să conducă la nivele funcționale fizice, psihice și sociale corespunzătoare capacităților personale, la obținerea unui grad mai mare de autonomie personală și socială.” (Elena Vlad, 1999).

Cerințele educative speciale (CES) exprimă trebuinţa fundamentală a unor copii de a li se acorda o atenție și o asistentă educativă suplimentară, fără de care nu se poate vorbi decât în mod efectiv de egalizarea șanselor de acces, participare școlară și socială. Această sintagmă desemnează un continuum al problemelor speciale de educație, cu referire la un registru larg de tulburări care se întinde de la deficiențele profunde la tulburările ușoare de învatare.” (Gh. Radu).

Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. Din această categorie fac parte:

 • copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilităţi mintale, paralizii cerebrale);

 • copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu deficit de atenţie – ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă);

 • copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de panică, tulburări de stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, supra-alimentarea);

 • copiii cu handicap asociat;

 • copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down, dislexia, discalculia, dispraxia);

 • copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autist, sindromul Asperger, întârzieri în dezvoltarea limbajului).

TIPURI DE EVALUARE

Evaluarea copilului, elevului sau a tânărului poate fi:

 • Evaluare medicală presupune examinarea clinică și efectuarea unor investigații de laborator și paraclinice, la nevoie, pentru stabilirea unui diagnostic complet.

  • Evaluarea medicală inițială se va face de către medicul de familie la care este înscris copilul/elevul/tânărul. Medicul de familie va cere consult de specialitate acolo unde este cazul.

 • Evaluare psihologică presupune stabilirea nivelului de dezvoltare a funcțiilor și proceselor psihice, în vederea raportării la standardele existente.

  • Evaluarea psihologică se realizează de către profesorii psihologi din cadrul SEOȘP.  Evaluarea psihologică se realizează utilizând metode variate și doar instrumente validate, conform setului de instrumente de expertizare și evaluare (…) aplicabile în situații formale și informale, inclusiv informații furnizate de părinți.

 • Evaluare educațională presupune stabilirea nivelului de cunoștințe și a gradului de asimilare și corelarea acestora cu posibilitățile și nivelul intelectual al copilului/elevului/tânărului, a nivelului de adaptare la mediul școlar și social, precum și identificarea problemelor și a cerințelor educative speciale.

  • Evaluarea educațională se va realiza de către cadrele didactice direct implicate în procesul educational.

 • Evaluare socială presupune, după caz, investigarea mediului de dezvoltare a copilului/elevului/tânărului: locuința, hrana, îmbrăcămintea, igiena, securitatea psihică și fizică, factorii de mediu, factorii personali.

  • Acest tip de evaluare este realizată, de regulă, de către serviciile specializate din cadrul primăriilor de pe raza de domiciliu a copilului/elevului/tânărului sau, în cazuri speciale, de către asistenții sociali din cadrul CMBRAE ori al centrului școlar pentru educație incluzivă/școlii speciale.

PREZENTAREA SERVICIULUI DE EVALUARE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ

 Serviciul de Evaluare şi Orientare Școlară şi Profesională a fost înființat în vederea evaluării, asistenţei psihoeducaţionale, orientării şcolare şi orientării profesionale a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale.

Scopul evaluării, asistenței psihoeducationale, orientării/reorientării școlare și profesionale a copiilor, elevilor și a tinerilor cu CES este identificarea nevoilor specifice ale acestora și asigurarea condițiilor optime de integrare școlară, profesională și socială.

Finalitatea evaluării, asistenței psihoeducationale, orientării/reorientării școlare și profesionale a copiilor, elevilor și a tinerilor cu CES este aceea de a asigura integrarea socială și profesională a acestora prin egalizarea șanselor.

Principiile profesionale care guvernează învățământul special și special integrat sunt următoarele:

– principiul echității – din perspectivă dreptului la educație, în baza căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare;

principiul relevanței – în baza căruia educația răspunde nevoilor de dezvoltare personală și social-economice;

principiul eficienței – în baza căruia se urmărește obținerea de rezultate educaționale maxime, prin gestionarea resurselor existente;

principiul asigurării egalității de șanse – în scopul facilitării accesului la orice formă de educație și asigurării șanselor egale oricărui copil, elev, tânăr, indiferent de rasă, etnie, naționalitate, limbă, religie, apartenență la o categorie defavorizată;

principiul incluziunii sociale;

– principiul centrării educației pe beneficiarii acesteia;

– principiul participării și responsabilizarii părinților.

Beneficiile aplicării prezenței metodologii sunt asigurarea dreptului constituțional la educație, a egalizării șanselor pentru copiii, elevii și tinerii cu CES.

Beneficiari direcți ai prezentei metodologii sunt:

– toți copiii, elevii și tinerii cu CES din învățământul special și special integrat;

– copiii, elevii și tinerii propuși spre evaluare de către comisiile interne de evaluare continuă (CIEC);

– copiii, elevii și tinerii propuși spre evaluare, după caz, la cererea: părinților, conducerilor unităților de învățământ, cadrelor didactice care au lucrat cu copiii/elevii/tinerii în cauză, psihologilor școlari, conducerilor centrelor de plasament, conducerilor centrelor de primire a minorilor, autorităților locale;

– copiii, elevii și tinerii cu CES din unitățile de învățământ cu dublă subordonare – MECTS și Ministerul Justiției, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Sănătății.

Beneficiari indirecți ai prezentei metodologii sunt familia, cadrele didactice, instituțiile de învățământ și comunitatea.

COMISIA DE ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ

Președinte: Director C.J.R.A.E. Prof. Ciuca Rodica Emilia

Membrii Comisiei:

Inspectorul şcolar pentru învăţământul special şi special integrat – Ene Mariana Augustina

Reprezentant din partea DGASPC ARGEŞIlinca Marian

Reprezentant din partea consiliului judeţean/al judeţului ArgeşVlădescu Mirela

Reprezentanţii din partea fiecărei instituţii de învăţământ special cu personalitate juridică:

Şcoala Specială Gimnazială  ” Sf. Marina” – Deaconu Marius

Reprezentant CJRAE – Pavel Maria Nadia

Asistent social din cadrul SEOSP, cu rol de secretar al COSP – Marin Viorica.

Membrii S.E.O.S.P:

Consilier școlar – Neacsu Elena Lucretia

Consilier școlar – Fieraru Elena

Consilier școlar – Gheorghe Laura Nancy

Consilier școlar – Dinescu Mihaela

Consilier școlar – Moloiu Leontina

Prof. logoped-  Kosa Oana

Prof. logoped – Badea Ana Maria

Secretar Asist. social – Marin Viorica

Program de lucru cu publicul:

Luni – Joi: 08.00 – 16.00

Vineri: 08:00-14:00

Telefon/Fax: 0787/381269

Adresa de e-mail: cjraearges@gmail.com

Leave a Reply